EN RU AR

החזון

מדיניות האיכות של החברה באה להבטיח כי המוצרים המשווקים והשירותים הניתנים על ידה יהיו באיכות ובאמינות ברמה הגבוהה ביותר במטרה לתת ללקוחותיה את הערך המרבי תמורת כספם.

החברה רואה בהשגת רמת איכות גבוהה של המוצרים והשירותים  דרך עיקרית לרכישת אמונם ושביעות רצונם של לקוחותיה, כתנאי הכרחי להמשך התפתחותה ושגשוגה של החברה.
החברה תספק רק מוצרים העומדים בדרישות החוזה / הזמנה, תפעל לשיתוף פעולה עם הלקוח ולהבנת דרישות וציפיות הלקוח.

המנכ"ל ידרוש מהעובדים להכיר את מדיניות האיכות, לפעול בהתמדה לשיפור איכות עבודתם ולראות בכך מטרה עיקרית. החברה תקיים ותתחזק מערכת ניהול איכות ולצורך השגת הנ"ל ההנהלה  והעובדים יפעלו:        
א.   לשיפור מתמיד.           
ב.   בהתמקדות בלקוח בדרישותיו וציפיותיו. 
ג.  קביעת מטרות ויעדים איכותיים ותפעוליים כמותיים תקופתיים ברי מדידה שיקבעו במסגרת ישיבת סקר הנהלה.